ទាញយក

 • pdf.gif
  Steviol-glycoside-COMMISSION-REGULATION-EU-No-11312011.pdf
 • pdf.gif
  Steviol Glycosides ពី Stevia rebaudiana Bertoni JECFA 2017
 • pdf.gif
  Stevioside, Steviol Glycoside, Rebaudioside A-Standards_and_Specification_Natural_Additive_Korea Regulation
 • pdf.gif
  ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិអំពី Steviol Glycoside_Austrilia